Contact Us

สำนักงาน
บริษัท ซีเคียวริตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115553008203
188/3 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก 53
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02 183 7900
โทรสาร 02 183 7901

 

Office

Security Development Co., Ltd.

Tax ID number : 0115553008203
188/3 Moo 14 Kanchanapisek 53 Road,
Bangplee-Yai, Bangplee,
Samutprakarn 10540

Telephone Number : 02 183 7900
Fax Number : 02 183 7901

 

 

โกดัง ส่งของ วางบิล

บริษัท ซีเคียวริตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 1  ถ.กาญจนาภิเษก 53
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร

 

 

TNT Account No. 003000022

Name   SECURITY DEVELOPMENT CO.,LTD.
Address   : 188/3 MOO 14

: KANCHANAPISEK 53 ROAD,

: BANGPLEEYAI

Town      : BANG PHLI

Postcode : 10540

Province  : SAMUT PRAKAN

Security Development